• Slide1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Gładzik.

Kancelaria komornicza znajduje się w pobliżu Sądu Rejonowego w Piasecznie przy ulicy Kościuszki 27.

Zgodnie z art. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji do zadań komornika sądowego należy:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Kancelaria komornicza jest wyposażona w narzędzia i systemy teleinformatyczne umożliwiające sprawną, rzetelną i skuteczną obsługę wierzycieli, dzięki systemom:

 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 • CPD - Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
 • EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste,
 • EPO - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
 • EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • EPUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • OGNIVO - elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników,
 • ZUS PUE - elektoniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników.

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Bank Zachodni WBK S.A.
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.