• Slide1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Gładzik.

Kancelaria komornicza znajduje się w pobliżu Sądu Rejonowego w Piasecznie przy ulicy Kościuszki 27.

Zgodnie z art. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji do zadań komornika sądowego należy:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Kancelaria komornicza jest wyposażona w narzędzia i systemy teleinformatyczne umożliwiające sprawną, rzetelną i skuteczną obsługę wierzycieli, dzięki systemom:

 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 • CPD - Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
 • EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste,
 • EPO - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
 • EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • EPUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • OGNIVO - elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników,
 • PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS – elektroniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie – Piotr Gładzik

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, komornik pełni funkcję funkcjonariusza publicznego, działającego przy sądzie rejonowym i podlega nadzorowi jego prezesa. Wykonując należące do niego zadania podlega ustawom i orzeczeniom sądu. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Wykonuje wszelkie zadania i czynności, wynikające z ustawy i przepisów prawa. Jest przedstawicielem władzy publicznej, gwarantuje wykonywanie wyroków sądowych, które zostały wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Komornik Sądowy jako funkcjonariusz publiczny korzysta z szeregu uprawnień nadanych przez Państwo celem skutecznego egzekwowania orzeczeń Sądów.

Zanim sprawa trafi do komornika

Podstawą do wszczęcia działania komorniczego będzie tak zwany tytuł wykonawczy, wydany przez sąd. W pierwszej kolejności sprawa niespłaconego długu musi zostać skierowana do sądu. Ten na podstawie właściwego materiału wydaje akt wykonawczy, czyli dokument, który stwierdza istnienie długu i konieczność jego uregulowania.

W kolejnym kroku to wierzyciel decyduje, czy sprawa uregulowania należności wobec niego, ma trafić do sądu. Jeśli tak, sporządza odpowiedni wniosek do komornika. Ten po przyjęciu wniosku nie bada jego zasadności, a tym bardziej słuszności wydanego przez sąd wyroku – dlatego że nie ma takiego obowiązku, a nawet prawa. Sprawdza jedynie wniosek pod względem formalnym (czy został prawidłowo napisany, podpisany przez odpowiednią osobę, czy dołączono akt wykonawczy), po czym przystępuje do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Komornik Piotr Gładzik – zakres zadań i obowiązków

Piotr Gładzik działa przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Swoich interesantów przyjmuje w kancelarii komorniczej. Zajmuje się prowadzeniem egzekucji sądowych, a w ramach tego zdania dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności zasądzonych na rzecz wierzyciela. Zapewnia przy tym sprawną, rzetelną i skuteczną obsługę wierzycieli, pracując na nowoczesnych narzędziach i systemach teleinformatycznych.

Po przyjęciu od wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania komorniczego Piotr Gładzik zawiadamia o tym fakcie dłużnika. Informuje go przy tym, z jakiego tytułu wszczęto postępowania komornicze, jaka kwota została ustalona jako dług wobec wierzyciela, z czego będzie prowadzona egzekucja.

Zadania i czynności powierzone komornikowi w Piasecznie zawarte są w ustawie. Komornikowi Sądowemu powierza się także inne czynności nieegzekucyjne, jak np. sporządzenie spisu inwentarza, czy sporządzenie protokołu stanu faktycznego. Warto wspomnieć, że funkcjonariusz publiczny przy wykonywaniu zadań ma obowiązek kierowania się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem ogółu.

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.