• Slide1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Gładzik.

Kancelaria komornicza nr V znajduje się przy ulicy Kościuszki 27.

Zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r

Komornik sądowy jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik sądowy, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Komornikom powierza się następujące zadania:

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach

Komornik sądowy, poza zadaniami określonymi wyżej, wykonuje następujące czynności:

 1. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 2. sporządza protokół stanu faktycznego;
 3. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Kancelaria komornicza jest wyposażona w narzędzia i systemy teleinformatyczne umożliwiające sprawną, rzetelną i skuteczną obsługę wierzycieli, dzięki systemom:

 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 • CPD - Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
 • EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste,
 • EPO - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
 • EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • EPUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • OGNIVO - elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników,
 • PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS – elektroniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników.

Komornik Sądowy – Piotr Gładzik Piaseczno

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, komornik sądowy pełni funkcję funkcjonariusza publicznego, działającego przy sądzie rejonowym i podlega nadzorowi jego prezesa. Wykonując należące do niego zadania, podlega ustawom i orzeczeniom sądu. Urzędnik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Wykonuje wszelkie zadania i czynności, wynikające z ustawy i przepisów prawa. Jest przedstawicielem władzy publicznej, gwarantuje wykonywanie wyroków sądowych, które zostały wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Kosztami postępowania egzekucyjnego obciąża się dłużnika lub wierzyciela. W trakcie przeprowadzania związanych ze sprawą czynności zachodzi konieczność wpłacania określonych sum pieniędzy na konto komornika z Piaseczna w ramach zaliczki. Dotyczy to sytuacji poniesienia przez niego wydatków o określonej wysokości na poczet wyegzekwowania zaległych zobowiązań.

Po zakończeniu postępowania i odzyskaniu całości zobowiązania tytuł wykonawczy pozostaje w aktach kancelarii komorniczej. W przypadku niemożności ściągnięcia należności wspomniany dokument zostaje zwrócony wierzycielowi. Do umorzenia procesu egzekucyjnego dochodzi również na wniosek składającego wniosek, a także w sytuacji pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.

Komorik Sądowy jako funkcjonariusz publiczny korzysta z szeregu uprawnień nadanych przez Państwo celem skutecznego egzekwowania orzeczeń Sądów.

Zanim sprawa trafi do komornika w Piasecznie

Podstawą do wszczęcia działania komorniczego będzie tak zwany tytuł wykonawczy, wydany przez sąd. W pierwszej kolejności sprawa niespłaconego długu musi zostać skierowana do sądu. Ten na podstawie właściwego materiału wydaje akt wykonawczy, czyli dokument, który stwierdza istnienie długu i konieczność jego uregulowania.

W kolejnym kroku to wierzyciel decyduje, czy sprawa uregulowania należności wobec niego, ma trafić do sądu. Jeśli tak, sporządza odpowiedni wniosek do komornika. Ten po przyjęciu wniosku nie bada jego zasadności, a tym bardziej słuszności wyroku wydanego przez sąd rejonowy w Piasecznie – dlatego że nie ma takiego obowiązku, a nawet prawa. Sprawdza jedynie wniosek pod względem formalnym (czy został prawidłowo napisany, podpisany przez odpowiednią osobę, czy dołączono akt wykonawczy), po czym przystępuje do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Komornik Piaseczno - Komornik sądowy Piotr Gładzik – zakres zadań i obowiązków

Piotr Gładzik swoich interesantów przyjmuje w kancelarii komorniczej. Zajmuje się prowadzeniem egzekucji sądowych, a w ramach tego zdania dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności zasądzonych na rzecz wierzyciela. Zapewnia przy tym sprawną, rzetelną i skuteczną obsługę wierzycieli, pracując na nowoczesnych narzędziach i systemach teleinformatycznych.

Po przyjęciu od wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania komorniczego, komornik sądowy Piotr Gładzik zawiadamia o tym fakcie dłużnika. Informuje go przy tym, z jakiego tytułu wszczęto postępowania komornicze, jaka kwota została ustalona jako dług wobec wierzyciela, z czego będzie prowadzona egzekucja.

Zadania i czynności powierzone komornikowi zawarte są w ustawie. Komornikowi Sądowemu powierza się także inne czynności nieegzekucyjne, jak np. sporządzenie spisu inwentarza, czy sporządzenie protokołu stanu faktycznego. Warto wspomnieć, że funkcjonariusz publiczny przy wykonywaniu zadań ma obowiązek kierowania się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem ogółu.

Komornik przy sądzie rejonowym Piaseczno     Komornik w Górze Kalwarii

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.